Sunday, July 02, 2006

Presentació - Presentación - Introduction - Présentation

Aquest bloc neix amb la voluntat d’oferir informacions sobre temes que, fins al moment, no han estat desenvolupats en profunditat a cap site d’internet. Preferentment, tots ells restaran lligats a l’àmbit històric i cultural. L’idioma esmerçat a cada article o notícia respon a l’interès o a la implicació que aquest pot tenir des del punt de vista geogràfic.

Este blog nace con la voluntad de ofrecer informaciones acerca de temas que, hasta la fecha, no han sido tratados en profundidad en ningún sitio web. Preferentemente, todos ellos estarán ligados al ámbito histórico y cultural. El idioma empleado en cada artículo o noticia responde al interés o la implicación que este puede tener desde el punto de vista geográfico.

This blog has been created in order to provide further information about topics which haven’t been discussed in Internet until now. The main part of them will be linked to History or cultural studies. The idiom for each article will depend upon the geographical area involved.

Ce lieu s’adresse à vous pour vous donner des renseignements sur ces nouvelles que ne figurent pas dans Internet. Fondamentalment, ces sujets seront sur le monde de l’Historie et la culture. Le langage pour chaque post dépendrait de son importance géographique.